Chinese Sexy Girl : Zhou Xun

Name  :  Zhou Xun
Born  :  October 18, 1974, Quzhou
Height  :   5' 3" (1.60 m)
Parents  :  Chen Yiqin, Zhou Tianning
Awards  :   Asian Film Award for Best Actress


Zhou Xun is a Chinese actress and singer. She is regarded as one of the "Four Young Dan actresses" in China in the early 2000s, along with Zhang Ziyi, Xu Jinglei and Zhao Wei.